, , , , ,

  Elállás


  Kedves Vásárlóink!

  Kérlek benneteket megrendelésetek elküldése előtt figyelmesen olvassátok végig tájékoztatónkat!

  Ezt a részt azért emeltük ki a Főmenünkbe, mert sajnos egyre több át nem vett csomag érkezik vissza hozzánk, nem kereste jelzéssel.

  Ha elküldesz egy megrendelést, azzal elfogadod az Általános Szerződési Feltételeinket. Akkor is ha nem olvasod végig.

  Ha megrendelted és mi már postára adtuk, vedd át a csomagot!

  Ha megrendelted, de meggondoltad magad és mi még nem adtuk postára, gyorsan küldj nekünk egy e-mailt, hogy köszönöd, de mégsem kéred. Semmi problémát nem jelent!

  Az át nem vétel nem egyenlő az elállással! Az át nem vett csomagok esetében köteles vagy megtéríteni az okozott kárunkat!

  A lentiekben az Elállási jogot részletezzük. Sajnos nem jó szántunkból, hanem azért mert egyre gyakoribb az át nem vett csomagok esetében erre hivatkozni.

  Figyelmesen olvassátok el, mely vásárlóink élhetnek az elállási jogukkal! Mert nem mindenki!

  Figyelmesen olvassátok végig, hogy mely termékekre nem vonatkozik az elállási jog! Mert az általunk forgalmazott termékek több mint 95%-ára nem vonatkozik! Tehát, ha megrendelted, és mi postára adtuk ki kell fizessed!

  Figyelmesen olvassátok el, mikor és hogyan kell elállni a megrendeléstől! A csomag át nem vétele az nem az elállási jog gyakorlása!


     
  Az Aszf. 5 pontja alapján  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).


  5.1. A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

  Az elállási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

  5.2. Ha a Vásárló elállási vagy felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: R-Mil Kft, 1085 Budapest, József krt. 69. fsz. 1. vagy info@sajtsziget.hu

  5.3. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát , ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  5.4. A fentiek nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

  5.5. Az elállás/felmondás joghatásai

  5.5.1. Ha Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  5.5.2. Fogyasztó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Szolgáltató részére. A termék visszaküldésének költségét Fogyasztó viseli.
  Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. 
  A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

  A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését. Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

  Abban az esetben, ha a termék hiányos, sérült vagy láthatóan használt állapotban lett visszajuttatva, a Szolgáltató a kár megtérítését igényelheti.


  5.5.3.   Kivételek

  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
   Kormányrendelet) 29. §  alapján nem illeti meg a jelen 5. pont szerinti elállási jog többek között

  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

  A Szolgáltató által forgalmazott termékek több mint 95%-a a kivételek közé sorolandó!

  5.6. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli.